AÖF sosyolojiye giriş soruları

EditörGenel34 Yorum20 Kasım 2012

 • AÖF sosyolojiye giriş deneme soruları
 • 1.) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik düşünmenin kazanımlarından biri sayılamaz?
  • A)  Birey-toplum ilişkisini ortaya koyabilmek
  • B)  Toplumsal olayları ve olguları farklı açıdan analiz edebilmek
  • C)  Var olan düzenin her açıdan devamlılığını sağlamak
  • D)  Bireysel sorunların ardındaki toplumsal nedenleri görebilmeyi sağlamak
  • E)  Toplumsal dayanışmanın ve anlayışın gelişimini sağlamak
 • 2.) Aşağıdakilerden hangisi toplum kavramına ait özelliklerden biri değildir?
  • A)  Bireylerin toplamından ibarettir
  • B)  Belirli bir kültürü paylaşanlara dayanabilir
  • C)  İçinde birtakım toplumsal kurumları barındırabilir
  • D)  Bireyler arasındaki ilişkilere dayanır
  • E)  Toplum ve ulus iki farklı kategoridir
 • 3.)  Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan, bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimleri veya en genel anlamıyla gerçeği yansıtan saptamalara ne ad verilir?
  • A)  Toplumsal olay
  • B)  Toplumsal kurum
  • C)  Toplumsal rol
  • D)  Toplumsal olgu
  • E)  Toplumsal benlik
 • 4.) Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji araştırmalarında sorulan soru türlerinden biri değildir?
  • A) Olgusal soru
  • B)  Teorik soru
  • C)  Karşılaştırma sorusu
  • D)  Gelişimsel soru
  • E)  Kestirimsel soru
 • 5.) Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma yönteminin özelliklerinden biri değildir?
  • A)  Sosyal olgular içinde bulunduğu bağlam içinde değerlendirilir ve tümevarım ilkesi kullanılır
  • B)  Pozitivist yaklaşıma dayanır
  • C)  Survey, deney gibi teknikler kullanılır
  • D)  Kavramlar kesin olarak ölçülebilir değişkenler haline getirilir
  • E)  Toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir
 • 6.) “Sanayi toplumu” kavramı ilk olarak kullanan kişi kim olmuştur?
  • A)  Marx
  • B)  Weber
  • C)  Simon
  • D)  Spencer
  • E)  Durkheim
 • 7.) Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın kullanmış olduğu temel kavramlardan biri değildir?
  • A) Üretim güçleri
  • B) Organik dayanışma
  • C)  Yabancılaşma
  • D)  Üretim tarzı
  • E)  Üretim ilişkileri
 • 8.) Toplumu işlevsel birlik halinde bütünleşmiş bir sistem olarak ele alan; bozuk işlev, açık işlev ve gizli işlev gibi kavramlarla sistemi açıklamaya çalışan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
  • A) Parsons
  • B) Merton
  • C) Marx
  • D) Mead
  • E) Dahrendorf
 • 9.) Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin görüşlerinden biri olamaz?
  • A) Semboller veya şeyler, bunlara atfedilen anlamları temsil ettiklerinden dolayı önemlidirler
  • B)  Toplum bireylerin gündelik yaşamdaki sembolik etkileşimlerinin sonucudur
  • C)  Toplumsal düzen etkileşim sonucunda ortaya çıkar
  • D)  Toplumsal düzeni tarihsellik içerisinde incelemek yanlıştır
  • E)  Toplumda etkileşim yüz yüze olmayabilir ancak mutlaka sembollere dayalıdır
 • 10.) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
  • A) Fiziki çevre
  • B)  Kültürel faktörler
  • C) Teknoloji faktörü
  • D)  Kişisel faktörler
  • E) Demografik faktörler
 • 11.) Aşağıdakilerden hangisi evrimci yaklaşımın genel özelliklerinden biri değildir?
  • A) Evrim tüm toplumlarda görülen doğal ve evrensel bir süreçtir
  • B) Evrimin belirli bir yönü vardır
  • C) Evrim aşamalı değil sıçramalı gerçekleşir
  • D) Evrim sorunlu ve kaçınılmazdır
  • E) Her toplum kendi içinde barındırdığı potansiyeli ileriye doğru gerçekleştirir
 • 12.) Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme Okulu’nun sahip olduğu görüşlerden biri değildir?
  • A) Genel olarak Parsons’ın yapısal-işlevselci yaklaşımından etkilenmiştir
  • B) Modern ve geleneksel toplumlar arasındaki farklar doğal değildir
  • C) Toplumlar evrimsel süreçlere göre ilerler
  • D) En ideal model ABD’dir
  • E) Modern toplumda kazanılmış statüler önemlidir ve belirleyicidir
 • 13.) Aşağıdakilerden hangisi Robertson’un ortaya koymuş olduğu küreselleşmenin tarihsel gelişim aşamalarından biri değildir?
  • A) Oluşum aşaması
  • B)  Gelişim aşaması
  • C)  Belirsizlik aşaması
  • D)  Kalkış aşaması
  • E)  Hegemonya mücadele aşaması
 • 14.) Hitler aşağıdaki otorite tiplerinden en çok hangisine uymaktadır?
  • A) Geleneksel otorite
  • B)  Davranışsal otorite
  • C)  Yasal otorite
  • D)  Akılcı otorite
  • E)  Karizmatik otorite
 • 15.) Toplumda ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlere sosyolojide ne ad verilir?
  • A) Otoriter gruplar
  • B)  Baskı grupları
  • C)  Mücadele grupları
  • D)  Çıkarcı gruplar
  • E)  Menfaat grupları
 • 16.) C.W. Mills’in ABD için yapmış olduğu “iktidar seçkinleri” analizinde hangi üç seçkin grubun varlığına işaret etmiştir?
  • A) Askeri elitler-büyük şirket yöneticileri-bürokrasi
  • B) Askeri elitler-büyük şirket yöneticileri-siyasal elitler
  • C) Bağımsız elitler- büyük şirket elitleri- işçi elitler
  • D) İşçi elitler- askeri elitler- siyasi elitler
  • E) Kapitalistler- Askeri elitler- mühendisler
 • 17.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • A) Durkheim en ideal yönetimin sosyalizm olduğunu öne sürer
  • B)  Elit teorisi toplumun elit bir grup tarafından yönetildiğini iddia eder
  • C)  Marksist-çatışmacı yaklaşı¬ma göre toplumdaki genel çatışmanın kaynağı¬ sınıfsaldır
  • D)  İşlevselci yaklaşım devleti toplumun gereksinimlerine göre tanımlar
  • E)  Max Weber, gelenekselci, karizmatik ve ussal olmak üzere üç otorite tipi belirler
 • 18.) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
  • A)  Sosyoloji geçmişte olmuş ve halen devam eden insan ilişkilerini ve bu insan ilişkileri sonucu oluşan yapı ve kurumları analiz eder
  • B)  Ekonomi, insansız ve toplumsuz olamayacağından, insan ilişkileri sonucu olduğundan ve toplumsal kurumlardan biri olduğu için sosyolojinin de inceleme alanlarından biridir
  • C)  Ekonomi, doğadaki kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak için akılcı biçimde nasıl kullanılabileceğini sorgular
  • D)  İktisat insanı sadece piyasa ilişkileri açsından ele almaz tüm toplumsal yönleri dikkate alarak analizler yapar
  • E)  Varlık, satış sonucunda paraya çevrilebilen ve sahibine kar ve fayda sağlayan mülkiyeti ifade eder
 • 19.) Aşağıdakilerden hangisi ekonomi sosyolojisi açısından Max Weber’in düşüncelerinden biri değildir?
  • A) Toplumun ekonomik yapısı ile kültürel yapıları arasından yakından ilişki vardır
  • B)  Kültürel faktörler sadece sembolik üretimde değil maddi üretimde de etkide bulunurlar
  • C)  Klasik iktisat bölüşüm ilişkilerinin sadece görünen yönüne bakmıştır, ancak asıl belirleyici olan görünenin arkasındaki ekonomik eşitsizliklerdir
  • D)  Toplumsal ilişkileri anlamak için bireyin gerçekleştirdiği eylemin anlamına bakmak gerekir
  • E)  Sanayi toplumları rasyonel eylem kalıplarının yaygın olduğu toplum modelini yansıtır
 • 20.) Yoksulluğu, toplumun ekonomi politik yapısı çerçevesinde açıklayan ve ekonomik, siyasal ve toplumsal nedenlere dayandıran görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  • A) Yapısal yaklaşım
  • B) Kamusalcı yaklaşım
  • C)  Yoksulluk kültürü yaklaşımı
  • D)  Ekonomi politik yaklaşım
  • E)  Mekânsal yaklaşım
 • 21.) Fabrikada işçi olan birinin bir süre sonra o fabrikanın ortaklarından biri haline gelmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
  • A) Yatay hareketlilik
  • B)  Sınıfsal hareketlilik
  • C)  Ekonomik hareketlilik
  • D)  Dikey hareketlilik
  • E)  Mekânsal hareketlilik
 • 22.) Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • A) Kültür yaşadığımız dünyaya anlam katar
  • B) Her kültür kendine özgüdür
  • C)  Kültürlerin birbirinden üstünlüğü yoktur
  • D)  Dil kültürün taşıyıcısıdır
  • E)  Kültür genetik bir faktördür
 • 23.)  Kapitalizmin bir sömürü aracı olarak “Kültür endüstrisi” kavramını doğurduğunu öne süren okul aşağıdakilerden hangidir?
  • A)  İşlevselci Okul
  • B)  Yapısalcı Okul
  • C)  Chicago Okulu
  • D)  Frankfurt Okulu
  • E)  Birmingham Okulu
 • 24.) Çingeneler, Türkiye’de hangi kültür kategorisi içerisine girmektedir?
  • A) Yüksek kültür
  • B)  Popüler kültür
  • C)  Alt kültür
  • D)  Kitle kültürü
  • E)  Halk kültürü
 • 25.) Bourdieu’nun ortaya attığı ve bireylerin özellikle aileleri aracılığıyla sahip olduğu dilsel yeterlilik, sosyal tarz ve görgü gibi kültürel niteliklerine gönderme yapan kavram hangisidir?
  • A) Kültürel kalıntı
  • B) Kültür örüntüsü
  • C)  Kültürel sermaye
  • D)  Kültürel hegemonya
  • E) Kültürel doku
 • 26.) Kadının toplumsal konumuyla ilgili olarak kadınının öteki konumu, kadını ataerkilliği, değerleri, kuralları ve pratikleri sorgulama imkânı verdiğini savunan ve ötekileştirmenin olumsuzluklarını avantaja dönüştürme olanaklarına bakan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  • A) Psikanalitik feminizm
  • B)  Radikal feminizm
  • C)  Varoluşçu feminizm
  • D)  Sosyalist feminizm
  • E)  Postmodern feminizm
 • 27.) Ortak ikamet, ekonomik işbirliği ve yeniden üretimle karakterize edilen toplumsal grup aşağıdakilerden hangisidir?
  • A) Kurum
  • B) Örgüt
  • C) Norm
  • D) Değer
  • E) Aile
 • 28.) Aşağıdakilerden hangisi Parsons’ın ABD’deki aile hakkındaki görüşlerinden biridir?
  • A)  Ailedeki çatışmalar çocuğa yansıtılır
  • B)  Kadının ezilmesinde en büyük faktördür
  • C)  Sömürü düzeninde piyasaya en ucuz emeği sunmaya yaramaktadır
  • D)  Aile içindeki çatışmalar günah keçisi olan çocuklara yansıtılır
  • E)  Çocukların birincil sosyalizasyonudur
 • 29.) Türkiye’de boşanmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A) Eşlerden birinin kötü muamelede bulunması boşanmanın nedeni sayılabilmektedir
  • B) Boşanma toplum tarafından tercih edilen bir olgu değildir
  • C) Boşanma konusunda kadına pozitif ayrıcalık uygulanmaktadır
  • D) Eşlerden birinin evlilik dışı ilişkisi boşanma nedenidir
  • E) Hayata kast edecek derecede davranışlar varsa boşanma nedeni olabilmektedir
 • 30.) Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın aile konusundaki görüşlerine yapılan eleştirilerden biridir?
  • A) Ebeveynler arasındaki çözülmemiş çatışmalardan çıkan gerilim ve düşmanlık çocuğa yansıtılır
  • B) Aile toplumda ekonomik işleve sahiptir
  • C) Aile toplumda yeniden üretim işlevine sahiptir
  • D) Aile çocuğun sosyalleşmesine katkıda bulunur
  • E) Aile demokratik bir sistemdir
  • Cevaplar için konu altına yorum bırakabilirsiniz.
<
Etiketler: , , ,

AÖF sosyolojiye giriş soruları Hakkında Yapılan Yorumlar

 1. ORHAN diyor ki:

  iyi calismalar

 2. Chillout diyor ki:

  Super..cok yararli..tesekkur

 3. tuğba diyor ki:

  çok faydalı bi soru örneği olmuş teşekkürler.

 4. Mucittin diyor ki:

  Teşekkürler.

 5. fazilet diyor ki:

  cevapları alablir miyim

 6. kaan murat diyor ki:

  tşkrler cok yararlı

 7. nur diyor ki:

  çok faydalı tşkler…

 8. Adınız diyor ki:

  teşekkür ederim

 9. salih diyor ki:

  bakalım sonuç ne çıkıcak :)

 10. burak diyor ki:

  çok tekkeler

 11. naz diyor ki:

  teşekkür

 12. şeyma diyor ki:

  lutfen cevap anahtarıda verin

 13. murat diyor ki:

  cok sağolun yardım .ç.n

 14. admin diyor ki:

  teşekkürler

 15. sema diyor ki:

  cevaplar konusunda yardımcı olurmusunuz !

 16. banu diyor ki:

  teşekkürler

 17. gul diyor ki:

  sayın admin cevaplara ne şekilde ulaşırız?

 18. EZUME diyor ki:

  teşekküerler

AÖF sosyolojiye giriş soruları Hakkında Yorum Yaz


Açıköğretim Fakültesi kredili sistem hakkında sık sorulan sorular

Açıköğretim Fakültesi kredili sistem hakkında sık sorulan sorular

Açıköğretim fakültesinin standart sistemi değişerek yepyeni bir sistem geliyor. Bu sistemin...

Editör5 Yorum21 Kasım 2012
AÖF Genel Net Ortalaması nedir?

AÖF Genel Net Ortalaması nedir?

AÖF Genel Net Ortalaması nedir?  AÖF genel net ortalaması hesaplama  Aöf  Dönem Not...

Editör5 Yorum21 Kasım 2012
Sınavsız İkinci Üniversite hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

Sınavsız İkinci Üniversite hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

Sınavsız İkinci Üniversite hakkında sık sorulan sorular ve cevapları Açıköğretim...

Editör86 Yorum11 Ekim 2012
2012 AÖF dikey geçiş başvuruları

2012 AÖF dikey geçiş başvuruları

2012 AÖF dikey geçiş başvuruları 2012 AÖF dikey geçiş başvurusu ile alakalı sık sık...

Editör43 Yorum5 Ekim 2012
AÖF sosyolojiye giriş soruları

AÖF sosyolojiye giriş soruları

AÖF sosyolojiye giriş deneme soruları 1.) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik...

Editör34 Yorum20 Kasım 2012
AÖF Lisans Tamamlama için başvurulabilecek bölümler

AÖF Lisans Tamamlama için başvurulabilecek bölümler

AÖF Lisans Tamamlama için başvurulabilecek bölümler AÖF lisans tamamlama Lisans Tamamlama...

Editör16 Yorum3 Ekim 2012
2013 AÖF Bütünleme sınav tarihleri

2013 AÖF Bütünleme sınav tarihleri

2013 Aöf Kredili Sistem bütünleme sınavı tarihleri belli oldu…Anadolu Üniversitesi Kredili...

Editör14 Yorum15 Haziran 2013
Açıköğretim Fakültesi kredili sistem hakkında sık sorulan sorular

Açıköğretim Fakültesi kredili sistem hakkında sık sorulan sorular

Açıköğretim fakültesinin standart sistemi değişerek yepyeni bir sistem geliyor. Bu sistemin...

Editör5 Yorum21 Kasım 2012
AÖF Genel Net Ortalaması nedir?

AÖF Genel Net Ortalaması nedir?

AÖF Genel Net Ortalaması nedir?  AÖF genel net ortalaması hesaplama  Aöf  Dönem Not...

Editör5 Yorum21 Kasım 2012
AÖF Tek Ders Sınav Sonuçları Açıklandı

AÖF Tek Ders Sınav Sonuçları Açıklandı

AÖF öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği ve mezun olmalarının önünde ki tek engel...

Editör0 Yorum8 Temmuz 2015
AÖF Tek Ders Sınavı İçin Gerekli Belgeler

AÖF Tek Ders Sınavı İçin Gerekli Belgeler

Tek Ders Sınavına Girebilmek İçin Gerekli Belgeler 1) Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 2)...

Editör0 Yorum1 Temmuz 2015
Bir İİBF dramı: Atamalar çarpık diplomalar satılık

Bir İİBF dramı: Atamalar çarpık diplomalar satılık

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) kamu ve özel sektör için eleman yetiştirmek, kamu...

Editör0 Yorum27 Mart 2015
İİBF Mezunlarından Mehmet ŞİMŞEK’e Özel Klip

İİBF Mezunlarından Mehmet ŞİMŞEK’e Özel Klip

Sosyal Medya üzerinde Örgütlenen İİBF mezunları yaşadıkları mağduriyeti Maliye Bakanı...

Editör0 Yorum1 Mart 2015
En Hızlı Akademik ve Tıbbi Çevri İmkanı Sunan Platformlar

En Hızlı Akademik ve Tıbbi Çevri İmkanı Sunan Platformlar

       En Hızlı Akademik ve Tıbbi Çevri İmkanı Sunan Platformlar Günümüzde...

Editör0 Yorum13 Şubat 2015
 • Mehmet
  Merhaba ben Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Jandarma Eğitim önlisans 2. yıllık mezunum. Atatürk Üniversitesi Açık öğretime dikey geçiş ile 3. ...
 • Melike
  Meraba ben sağlık meslek hemşirelik mezunuyum şimdi gazi patoloji okuycam bn ikinci üniversiteye nasıl geçebilirim hangi bölümlere geçebilirim önerdiğiniz bi ...
 • Sezen
  MERHABA BEN ÖRGÜN ÖĞRETİM 4 YILLIK GENETİK AYNI ZAMANDA AÇIK ÖĞRETİMDEN SAĞLIK KURUMARI İŞLETMECİLİĞİ OKUYORUM 4 YILLIĞIMIN MEZUNİYETİNİ DERS BIRAKARAK ...
 • Banu
  Mrb isletme fakultesi lisans mezunuyum ikinci üniversite olarak hangi bolumleri okuyabilirim 1.siniftanmi basliycam okuycam bolumde bana bilgi verirseniz sevinirim
 • ŞEYHMUS
  merhaba ben 2 yıllık örgün tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik bülümu mezunuyum bu sene açık öğretim işletmeden mezun olacağım seneye sınavsız ...

Twitter

FacebookBağlantılarım

Dost Siteler

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu